Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

B2C:

Consumenten voorwaarden webshop: PureAcell.nl
Algemene Voorwaarden van PlentyEnergy, gevestigd te Nieuwerkerk aan den ijssel.
Onderstande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer KVK84187557

Artikel 1. Algemeen
1.Onder 'PlentyEnergy' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:
PlentyEnergy
KvK nummer : 84187557
BTW nummer: NL002835694B12
Schildmos 65
2914 XD Nieuwerkerk aan den ijssel
PureAcell is onderdeel van PlentyEnergy

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met PlentyEnergy voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien PlentyEnergy voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PlentyEnergy erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door PlentyEnergy.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden PlentyEnergy eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door PlentyEnergy of een door PlentyEnergy verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 14 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn PlentyEnergy en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van PlentyEnergy gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 PlentyEnergy kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 PlentyEnergy garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan PlentyEnergy verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij PlentyEnergy bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van PlentyEnergy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PlentyEnergy geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door PlentyEnergy opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en betalingen in het bezit van PlentyEnergy zijn, waarna PlentyEnergy de levering zo spoedig mogelijk zal verzorgen en zal trachten om uiterlijk binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal PlentyEnergy (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en
heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van PlentyEnergy op basis van de wet is PlentyEnergy gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan PlentyEnergy omstandigheden ter kennis komen die PlentyEnergy goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien PlentyEnergy bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval
van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan PlentyEnergy zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PlentyEnergy bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij PlentyEnergy, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 .
BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PlentyEnergy heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij PlentyEnergy. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de
afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt PlentyEnergy na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief leveringskosten (met uitzondering van
eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken ( m.u.v. speciaal voor u bestelde artikelen) en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, zoals reparaties. Op laatst genoemde diensten, waarbij PlentyEnergy slechts als tussenpersoon optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde onderaannemer van toepassing zijn.
6.5 Het Het recht op ontbinding ofwel herroepingrecht geldt niet voor: *dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.*goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.*goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.*produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).*verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.&verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.*voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.*de levering van losse kranten en tijdschriften


Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop PlentyEnergy geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij PlentyEnergy en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde
technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PlentyEnergy de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door PlentyEnergy niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien PlentyEnergy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 Voor consumenten geldt een garantietermijn van 4 jaar vanaf de datum van aankoop accu's en BPS Solar panelen uitgezonderd, hiervoor geldt een termijn van 2 of 3 jaar. PlentyEnergy biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 PlentyEnergy is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van  de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PlentyEnergy deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PlentyEnergy. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan PlentyEnergy
schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door PlentyEnergy gegrond worden bevonden, zal PlentyEnergy naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PlentyEnergy en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van
PlentyEnergy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 PlentyEnergy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PlentyEnergy in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PlentyEnergy en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling via de webwinkel middels iDeal, Bancontact, Sofortbanking, PayPal of Creditcard plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van PlentyEnergy en de verplichtingen van de afnemer jegens PlentyEnergy onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien PlentyEnergy haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien PlentyEnergy kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het eigendom van alle door PlentyEnergy aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PlentyEnergy zolang de afnemer de vorderingen van PlentyEnergy uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
PlentyEnergy wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door PlentyEnergy geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PlentyEnergy of een door PlentyEnergy aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PlentyEnergy haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PlentyEnergy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PlentyEnergy.

Artikel 11. Privacy
11.1 PlentyEnergy respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door PlentyEnergy niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van PlentyEnergy kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen PlentyEnergy (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van
informatie over het productportfolio van PlentyEnergy. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. PlentyEnergy is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van PlentyEnergy, andere
gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. PlentyEnergy is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 PlentyEnergy verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor PlentyEnergy geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door PlentyEnergy geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij PlentyEnergy en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van PlentyEnergy is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14.  Aansprakelijkheid
  1. Behoudens de garantie verplichtingen, is PlentyEnergy nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door PlentyEnergy . PlentyEnergy is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
  2. PlentyEnergy is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit enz..
  3. PlentyEnergy  is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site wegens onderhoud of anderszins.
  4. PlentyEnergy aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten, en op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.Artikel 15. Geschillen
De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar PlentyEnergy op e-mail adres:
info@PlentyEnergy.nl of een brief sturen naar:
PlentyEnergy
Schildmos 65
2914 XD Nieuwerker aan de ijssel.
Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar verkoop@pureacell.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16. B2B

U ontvangt in alle gevallen een factuur waarop, indien door u verstrekt, uw btw nummer staat afgedrukt, voor uw zakelijke administratie.
Indien u een order wilt plaatsen met verlegde btw is het noodzakelijk dat u eerst een zakelijk account aanvraagt via de link in de footer van de website.
Als wij uw aanvraag hebben behandeld ontvangt u van ons bericht en is uw account ingericht om tegen btw-0 tarief uw aankopen te voltooien.
Wij kunnen geen btw crediteren over orders die niet op bovenstaande wijze geplaatst zijn.
Btw-0 orders kunnen alleen buiten Nederland geleverd worden.

Voor de verdere zakelijke voorwaarden verwijzen we u naar de algemene leverings voorwaarden van PlentyEnergy
Gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer 84187557, onder uitdrukkelijke van de hand wijzing van de toepasselijkheid van die van onze contractpartijen.
Van deze voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos een kopie toegezonden.

Artikel 17. Retourneren
Bestelling retourneren
Hebt u een artikel besteld in onze webshop, maar wilt u toch van de koop afzien? U kunt ontvangen artikelen altijd terugsturen. Meld binnen 14 dagen na aankoop bij pureAcell dat u een artikel wilt retourneren. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@pureacell.nl

Onbeschadigd in originele verpakking

De geretourneerde artikelen moeten binnen 14 werkdagen na aanmelden retour aan ons geretourneerd zijn.  Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.