Geen producten (0)

Algemene voorwaarden (B2C)

 

Consumenten voorwaarden webshop: PureAcell.nl
Algemene Voorwaarden van PureAcell B.V. , gevestigd te Capelle aan den ijssel.
Onderstande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer KVK89904958

Artikel 1. Algemeen
1.Onder 'PureAcell B.V.' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:
PureAcell B.V.
KvK nummer : 89904958
BTW nummer: NL865148430B01
Hoofdweg 392
2908 LC Capelle aan den ijssel

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met PureAcell B.V. voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien PureAcell B.V. voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PureAcell B.V. erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door PureAcell B.V..
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden PureAcell B.V. eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door PureAcell B.V. of een door PureAcell B.V. verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 14 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn PureAcell B.V. en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van PureAcell B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 PureAcell B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 PureAcell B.V. garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan PureAcell B.V. verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij PureAcell B.V. bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van PureAcell B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PureAcell B.V. geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door PureAcell B.V. opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en betalingen in het bezit van PureAcell B.V. zijn, waarna PureAcell B.V. de levering zo spoedig mogelijk zal verzorgen en zal trachten om uiterlijk binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal PureAcell B.V. (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en
heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van PureAcell B.V. op basis van de wet is PureAcell B.V. gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan PureAcell B.V. omstandigheden ter kennis komen die PureAcell B.V. goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien PureAcell B.V. bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval
van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan PureAcell B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PureAcell B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij PureAcell B.V., indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 .
BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PureAcell B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij PureAcell B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt PureAcell B.V. na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending zonder beschadigingen en zichtbaar gebruik, het volledige aankoopbedrag, inclusief leveringskosten (met uitzondering van
eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. Is er sprake van schade of zichbaar gebruik van het product zal er een waardevermindering worden toegepast.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken ( m.u.v. speciaal voor u bestelde artikelen) en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, zoals reparaties. Op laatst genoemde diensten, waarbij PureAcell B.V. slechts als tussenpersoon optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde onderaannemer van toepassing zijn.


Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop PureAcell B.V. geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij PureAcell B.V. en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde
technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PureAcell B.V. de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door PureAcell B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien PureAcell B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 Voor consumenten geldt een garantietermijn van 4 jaar vanaf de datum van aankoop accu's en BPS Solar panelen uitgezonderd, hiervoor geldt een termijn van 2 of 3 jaar. PureAcell B.V. biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 PureAcell B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van  de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PureAcell B.V. deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PureAcell B.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan PureAcell B.V.
schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door PureAcell B.V. gegrond worden bevonden, zal PureAcell B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PureAcell B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van
PureAcell B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 PureAcell B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PureAcell B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PureAcell B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling via de webwinkel middels iDeal, Bancontact, Sofortbanking, PayPal of Creditcard plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van PureAcell B.V. en de verplichtingen van de afnemer jegens PureAcell B.V. onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien PureAcell B.V. haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien PureAcell B.V. kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het eigendom van alle door PureAcell B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PureAcell B.V. zolang de afnemer de vorderingen van PureAcell B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
PureAcell B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door PureAcell B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PureAcell B.V. of een door PureAcell B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PureAcell B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PureAcell B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PureAcell B.V..

Artikel 11. Privacy
11.1 PureAcell B.V. respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door PureAcell B.V. niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van PureAcell B.V. kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen PureAcell B.V. (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van
informatie over het productportfolio van PureAcell B.V.. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. PureAcell B.V. is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van PureAcell B.V., andere
gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. PureAcell B.V. is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 PureAcell B.V. verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor PureAcell B.V. geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door PureAcell B.V. geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij PureAcell B.V. en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van PureAcell B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14.  Aansprakelijkheid

  1. Behoudens de garantie verplichtingen, is PureAcell B.V. nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door PureAcell B.V. . PureAcell B.V. is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

  2. PureAcell B.V. is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit enz..

  3. PureAcell B.V.  is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site wegens onderhoud of anderszins.

  4. PureAcell B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten, en op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.Artikel 15. Geschillen
De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar PureAcell B.V. op e-mail adres:
info@PureAcell B.V..nl of een brief sturen naar:
PureAcell B.V.
Schildmos 65
2914 XD Nieuwerker aan de ijssel.
Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar verkoop@pureacell.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16. B2B

U ontvangt in alle gevallen een factuur waarop, indien door u verstrekt, uw btw nummer staat afgedrukt, voor uw zakelijke administratie.
Indien u een order wilt plaatsen met verlegde btw is het noodzakelijk dat u eerst een zakelijk account aanvraagt via de link in de footer van de website.
Als wij uw aanvraag hebben behandeld ontvangt u van ons bericht en is uw account ingericht om tegen btw-0 tarief uw aankopen te voltooien.
Wij kunnen geen btw crediteren over orders die niet op bovenstaande wijze geplaatst zijn.
Btw-0 orders kunnen alleen buiten Nederland geleverd worden.

Voor de verdere zakelijke voorwaarden verwijzen we u naar de algemene leverings voorwaarden van PureAcell B.V.
Gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer 84187557, onder uitdrukkelijke van de hand wijzing van de toepasselijkheid van die van onze contractpartijen.
Van deze voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos een kopie toegezonden.

Artikel 17. Retourneren
Bestelling retourneren
Hebt u een artikel besteld in onze webshop, maar wilt u toch van de koop afzien? U kunt ontvangen artikelen altijd terugsturen. Meld binnen 14 dagen na aankoop bij pureAcell dat u een artikel wilt retourneren. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@pureacell.nl

Onbeschadigd het liefst in originele verpakking

De geretourneerde artikelen moeten binnen 14 werkdagen na aanmelden retour aan ons geretourneerd zijn.  Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

 

Algemene voorwaarden (B2B)

 

Leverings- en betalingsvoorwaarden van:

PureAcell B.V., Hoofdweg 392, 2908 LC Capelle a/d ijssel,

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam 89904958


Artikel 1: Definities
Voor zover in de Overeenkomst (hierna gedefinieerd) en in deze algemene voorwaarden gebruikt, hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:
“Verkoper”: PureAcell B.V., h.o.d.n. PureAcell B.V., statutair gevestigd te Capelle a/d ijssel;
“Koper”: de (rechts)persoon die de Overeenkomst aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers en zijn of haar gelieerde (rechts)personen;
“Overeenkomst” de tussen de Verkoper en Koper tot stand gekomen overeenkomst.


Artikel 2: Toepasselijkheid, totstandkoming van de Overeenkomst en offertes
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, diensten, Overeenkomsten met en leveringen door Verkoper, tenzij hierna anders bepaald.
2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Koper, gelden slechts, indien en voor zover deze nadrukkelijk door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard en
dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
3. Alle door Verkoper verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend en zijn berekend op basis van de door Koper gedane bestelling.
Indien een offerte door Koper wordt aanvaard, heeft Verkoper het recht het bij de offerte gedane aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
4. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi en promotiemateriaal alsmede andere door de Verkoper verstrekte gegevens dienen slechts
ter indicatie en binden de Verkoper niet.
5. Verkoper wordt ter zake van het aangaan van Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die volgens de
inschrijving bij de Kamer van Koophandel daartoe bevoegd zijn.
6. Een verstrekte order is voor de Verkoper slechts bindend, nadat deze de order schriftelijk heeft bevestigd, tenzij Verkoper door feitelijke levering de Overeenkomst
kennelijk heeft geaccepteerd.
7. De Verkoper heeft het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze weigering
ontstaat en/of zal ontstaan.


Artikel 3: Prijzen
1. De door Verkoper vermelde prijzen zijn in Euro’s en zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en omvatten uitsluitend, tenzij
het
tegendeel is overeengekomen, de prijs van de in de overeenkomst betrokken zaken en de kosten van de verpakking.
2. In het geval tussen Koper en Verkoper niet uitdrukkelijk een prijs overeengekomen is, geldt de prijs van de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Verkoper is gerechtigd haar tarieven tussentijds aan te passen. Uitsluitend indien dit geschiedt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst heeft
Koper het recht op die grond de Overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4: Levertijd
1. De levertijd gaat in op de datum van de orderbevestiging door Verkoper tenzij op die dag niet alle gegevens, nodig voor de uitvoering van de bestelling, door Koper aan
Verkoper, zijn verstrekt. De levertijd wordt door Verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en geldt bij benadering. De opgegeven levertijd houdt nimmer een fatale
termijn in. Verkoper dient derhalve bij overschrijding van de opgegeven levertijd eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij overschrijding van de levertijd, ook na
ingebrekestelling, heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij de overschrijding is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van
de Verkoper.
2. Bij overschrijding van de levertijd, ander dan als gevolg van opzet of grove schuld, heeft Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en de betalingsverplichting
op te schorten.


Artikel 5 – Levering en transportrisico
1. Goederen worden onverzekerd getransporteerd, tenzij Koper tijdig aan Verkoper heeft verzocht deze zaken tijdens het vervoer te verzekeren op kosten van Koper.
2. Met uitzondering van door Verkoper voor Koper geproduceerde ‘private label’ producten, zijn de in de Overeenkomst betrokken zaken voorzien van de naam en het
fabrieksmerk van Verkoper. Het is Koper zonder schriftelijke toestemming van Verkoper niettoegestaan de in de Overeenkomst betrokken zaken daarvan te ontdoen en
deze onder een andere naam of merk (door) te verkopen.
3. Tenzij anders is overeengekomen, worden alle zaken bruto voor netto geleverd, hetgeen betekent: netto inhoudsmaat of gewicht, inclusief emballage.
4. Vanwege temperatuurs- en andere omgevingsinvloeden is voor alle overeengekomen en te leveren hoeveelheden een speling van 10% toegelaten, hetgeen wordt
verdisconteerd in het te betalen bedrag.


Artikel 6: Betaling
1. Betaling van door de Verkoper geleverde diensten dient te gebeuren uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de Koper aan de Verkoper een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom, tenzij de wettelijke rente
hoger is in welk geval de wettelijke rente van toepassing is. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. heeft de Verkoper het recht, voor elke aan de Koper verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 taan administratiekosten
bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
4. Koper is niet bevoegd zijn betalingsverplichting met enige (gepretendeerde) vordering op Verkoper te verrekenen.
5. Ingeval Koper enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet-tijdig nakomt, een schuldenregeling treft met zijn crediteuren, surseance van betaling
aanvraagt, een schuldsaneringsregeling verzoekt of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit c.q. ontbindt, alsmede indien
ten laste van hem beslag wordt gelegd, dat niet binnen 14 dagen wordt opgeheven, meer dan 50% van het aandelenkapitaal van Koper wordt vervreemd, of structurele
wijzigingen in de bestuurlijke zeggenschap van de onderneming van Koper plaatsvinden, is elke vordering van Verkoper op Koper terstond en in haar geheel opeisbaar.
Tevens heeft Verkoper dan het recht om de Overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden, dit alles onverminderd het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6. Koper wordt geacht de factuur als juist en het gefactureerde bedrag als verschuldigd te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 10 dagen na dagtekening van de
factuur schriftelijk is geprotesteerd.
7. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Verkoper geldend maken van haar rechten voortvloeiend uit of ter zake van de met Koper afgesloten
Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten ontstaan uit of verband houdend met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel
betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde, komen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, ten laste van Koper. Zo ook de kosten van eventuele
aanmaning, aanzegging of ingebrekestelling, dit met een minimum van 15% van de gevorderde hoofdsom met een minimum van € 500,00. De in de boeken van Verkoper
voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen, zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door Koper.
8. Verkoper kan van Koper een aanbetaling of zekerheid tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst van Koper verlangen. Blijft Koper in gebreke de
verlangde betaling of zekerheid te verstrekken, dan kan Verkoper de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen en in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst
ontbinden, onverminderd het recht op betaling van de reeds geleverde goederen c.q. op schadevergoeding. Tevens is Verkoper in dat geval gerechtigd haar
verplichtingen op te schorten, of onder rembours te leveren, hoe groot de order ook is.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Verkoper in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper al diens verplichtingen jegens Verkoper
deugdelijk en volledig is nagekomen.
2. Zolang Verkoper zich de eigendom van het verkochte heeft voorbehouden kan Koper over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen be- of verwerking of voor
doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten
van Verkoper veilig te stellen.
3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is Koper verplicht Verkoper onmiddellijk hiervan in kennis
te stellen.
4. In geval Koper niet tijdig en/of niet geheel betaalt, alsmede in geval van (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van
Koper, is Verkoper gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door hem aan Koper geleverde zaken op eerste vordering terug te
nemen. Koper zal Verkoper hiertoe in voorkomend geval in staat stellen en machtigt haar nu voor alsdan om de zaken terug te nemen.


Artikel 8 – Reclames
1. Zichtbare gebreken in de geleverde zaken dienen door Koper terstond na ontvangst te worden gemeld. Gebreken in de geleverde zaken die bij ontvangst niet direct
zichtbaar zijn, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst c.q. nadat deze redelijkerwijs ter kennis van Koper hadden
kunnen komen schriftelijk ter kennis van Verkoper te worden gebracht. Na afloop van de termijn van 10 dagen vervalt het recht tot reclame uit welke hoofde dan ook.
2. In geval van gebreken in de geleverde zaken heeft Koper slechts aanspraken op Verkoper voor zover de geleverde zaken niet zijn verwerkt of doorverkocht.
3. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren.
4. Indien Koper op grond van vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.
5. Retourzendingen door Koper als gevolg van gebreken in de geleverde zaken worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verkoper en de betreffende zaken franco aan Verkoper worden toegezonden.


Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Verkoper kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht. De in de overeenkomst betrokken zaken en diensten voldoen aan in zijn
branche geldende kwaliteitsmaatstaven. Iedere andere, impliciete of expliciete, garantie in welke zin dan ook wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht
zijn overeengekomen en behoudens door de toeleverancier van Verkoper uitdrukkelijk jegens eindgebruikers c.q. Koper verleende garanties.
2. Iedere aansprakelijkheid van Verkoper, uit welken hoofde ook, voor indirecte- of gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschade, winstderving en/of
stagnatieschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien Verkoper zaken produceert in opdracht en naar specificaties en instructies van Koper, dan is Koper geheel verantwoordelijk voor de juridische en technische
conformiteit van het product en de labeling, testing en certificatie van het product en Koper vrijwaart Verkoper voor alle vorderingen van derden, boetes en alle schaden te
dier zake.
4. Koper vrijwaart Verkoper alsmede diens toeleveranciers c.q. staat in voor Verkoper alsmede diens toeleveranciers, ingeval van acties en vorderingen van derden uit
hoofde van onrechtmatige daad c.q. productaansprakelijkheid, in verband met de zaken welke in de overeenkomst zijn betrokken.
5. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Verkoper en diens toeleveranciers behoudens in gevallen van opzet of
grove schuld door Verkoper of diens direct leidinggevenden, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst.
6. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Verkoper in ieder geval steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval.
7. Zo door Verkoper geleverde zaken door diens toeleverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Koper kan slechts
aanspraak maken op enige garantieverplichting indien door Koper aan haar betalingsverplichting is voldaan.
8. In alle gevallen vervalt iedere aansprakelijkheid van Verkoper na verloop van 6 maanden na uitvoering van de Overeenkomst door Verkoper, of in geval Koper een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, na verloop van 12 maanden.
9. De Koper verliest diens rechten jegens Verkoper en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Verkoper tegen iedere aanspraak van derden ter zake van
schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door oneigenlijk c.q. abnormaal gebruik, ondeskundig en/of met instructies van Verkoper strijdig gebruik van de in de Overeenkomst
betrokken zaken door de Koper;
B. voormelde schade is ontstaan doordat Koper niet conform de door Verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens Koper aan Verkoper zijn verschaft en/of
voorgeschreven;
D. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper aan Verkoper;


Artikel 10: Bepalingen voor doorverkoop
1. Koper verplicht zich (behoudens voor zover het passieve verkopen betreft in de Europese Economische Ruimte), de zaken die Koper van Verkoper koopt niet zonder
schriftelijke toestemming van Verkoper te exporteren naar het buitenland, of te verkopen aan derden van wie Koper weet of redelijkerwijze behoort te weten, dat deze
bedoelde zaken zullen exporteren naar het buitenland. In het geval Koper in strijd handelt met deze bepalingen zal Verkoper geen leveringen meer doen aan Koper,
onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van geleden schade.
2. Het is Koper slechts toegestaan van Verkoper betrokken zaken aan derden te verkopen met inachtneming van het in artikel 10.1 bepaalde en op voorwaarde dat
Koper de
door Verkoper aan Koper ter beschikking gestelde productveiligheidsinformatiebladen aan zijn afnemers toezendt.


Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendom
1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de in de Overeenkomst betrokken zaken berusten uitsluitend bij Verkoper en/of haar licentiegevers en
toeleveranciers.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper zal Koper geen gebruik maken van de aan Verkoper en/of haar licentiegevers en toeleveranciers
toebehorende
handelsnamen, merken, logos en ander intellectuele eigendomsrechten.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het Koper niet toegestaan de van Verkoper gekochte zaken om te pakken in een andere verpakking of deze aan
derden te verkopen onder een ander merk of logo dan de door Verkoper op die zaken en hun verpakkingsmateriaal aangebrachte merken en logos.


Artikel 12: Annulering en ontbinding
1. Koper doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens
onderstaand artikellid is overeengekomen.
2. Annulering door Koper is slechts mogelijk indien Verkoper daarin toestemt. Alsdan is Koper aan Verkoper een, door Verkoper nader te bepalen, vergoeding
verschuldigd voor de door Verkoper gemaakte kosten, geleden schade en te derven winst . Verkoper is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – te
zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen – 30 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. Koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Verkoper ter zake van eventuele vorderingen van die derden.
4. Door Koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


Artikel 13: Algemeen
1. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal/zullen de Overeenkomst respectievelijk de
algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen ter zake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een
vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken.
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper is het Koper niet toegestaan de (vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens
Verkoper op eniger wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.


Artikel 14: Forumkeuze en rechtskeuze
1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een met Koper aangegane Overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of
naar aanleiding van andere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Rotterdam tenzij partijen, voordat het geschil door een van de partijen aanhangig is gemaakt, schriftelijk overeenkomen dat het geschil met uitsluiting van de gewone
rechter, wordt beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van de Raad van Arbitrage Metaalnijverheid en -Handel zoals dat reglement luidt op het tijdstip
waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
2. Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


Versie 1.1 maart 2023

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.